آشنایی با دیپلماسی اقتصادی برزیل

98561700909676

مرکز تجاری ایران در برزیل- ارزش تجــارت برزیــل در ســال 2022 برابــر بــا ۱.۳ تریلیــون دلار بــوده اســت. مهمتریــن شــرکای تجــاری برزیـل در سـال 2022 عبـارت بودنـد از: چیـن، ایـالت متحـده، آرژانتیـن، هلنـد، آلمـان، کـره جنوبـی، ایتالیـا، اســپانیا و مکزیــک. ایــن کشــورها حــدود 60 درصــد از کل تجــارت برزیــل در ســال 2022 را تشــکیل میدادنــد.

برزیـل  سیاسـت تجـاری مبتنـی بـر تعرفـه را بـرای محافظـت از صنایـع داخلـی و تضمیـن رقابـت عادلانـه بـه کار می  گیـرد؛ از همیـن رو ایـن کشـور دارای میانگیـن نـرخ تعرفـه اعمـال شـده نسـبتا بالایـی اسـت. بـه عـلاوه ، برزیـل موانـع غیـر تعرفـه ای ماننـد سـهمیه بنـدی، مجـوز واردات و مقـررات فنـی را بـرای تنظیـم واردات و حفاظـت از صنایـع داخلـی اعمـال کـرده اسـت.

دولـت برزیـل بـا هـدف ارتقـای صـادرات و تحریـک رشـد اقتصـادی، یارانه هـای صادراتـی را بـه روشهایـی همچــون معافیتهــای مالیاتــی، کمکهــای بلاعــوض، وامهــا و ســایر کمکهــای مالــی ارائــه میکنــد.

برای دانلود کامل این گزارش کلیک کنید.

منبع: مرکز پژوهش های اتاق بازرگانی ایران

انتهای پیام

 

 

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *