دانلود نشریه آشنایی با جاذبه های گردشگری برزیل

Untitled

مرکز تجاری ایران در برزیل- خــواه شــما یــک مســافر عــادی بــه برزیــل باشــید یــا یــک جهانگــرد حرفــه ای ، مــردم برزیـل از شـما بـرای کاوش، سـیاحت و لـذت بـردن از مـکان هـا و تجـارب گوناگونـی کـه تنهــا در ایــن کشــور یافــت مــی شــود بــه گرمــی اســتقبال مــی نماینــد. در برزیـل شـما از روزهـای آفتابـی بـی پایـان، شــب هــای پــر ســتاره زیبــا ، عبــور از کنــار ســواحل فــوق العــاده زیبــا بــه طــول 4655مایــل در کنــار ترکیبــی از آب هــای آبــی زمــرد گونــه و ســواحل ماســه ای ســفید و طالیــی لــذت خواهیــد بــرد. بعنــوان مثــال، برخــی از شــهرهای ســاحلی هیجــان انگیــز و جزیــره هــای فــوق العــاده در ســواحل ریودوژانیرو(Janeiro de Rio)، سالوادور(Salvador)،فرنانــدو دی نورنهــا (Noronha de Fernando )و فلوریاناپولیـس(Florianópolis )واقـع شـده انـد. شـهر برازیلیا (Brasília )در سـال 1960 بنا شـده و تنهــا شــهر قــرن بیســتم مــی باشــد کــه در سـایت سـازمان میـراث جهانـی یونسـکو به ثبت رسـیده اسـت.

سـایر مکانهـای تاریخـی برزیـل کـه ارزش دیـدن را دارنـد عبارتنـد از اوروپرتـو (Preto Ouro )، اولینــدا (Olinda )و غیــره.وجـود پـارک هـای بـزرگ و بـی شـمار در این کشـور نشـان از تعهـد برزیـل در حفـظ تنـوع زیســتی منحصــر بــه فــرد و باســتانی ایــن کشــور اســت. بــرای لــذت بــردن از مناظــر، اصــوات و طعــم هــای فرامــوش نشــدنی حتمـا از مناطقـی ماننـد آمـازون (Amazonia)،پانتانــال( Pantanal)، جنگلهــای حاشــیه اقیانــوس آرام، آبشــارهای مهیجــی مثــل فــوز دوایگواســو(Iguaçu do Foz)، ســرتوا(Sertão)، دریاچــه هــا، قلــه هــای کــوه، تنگــه هــا و غارهــای شــگفت انگیــز دیــدن نماییــد.مــردم برزیــل همــواره شــاد ، خونگــرم و مهمـان نوازنـد و از زندگـی تـوام بـا آمـوزش ، کار و اوقــات فراغــت لــذت مــی برنــد.

برای دانلود نشریه ی برزیل که اطلاعات فراوانی از مناطق گردشگری، رویدادهای مهم این کشور در اختیار شما قرار می دهد، اینجا را کلیک کنید.

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *