همایش‌های بین الملل برزیل در بهمن ماه 1402

91141702117720

به گزارش روابط عمومی اتاق مشترک بازرگانی ایران و برزیل- گزیده مهمترین همایش‌های بین الملل برزیل که در حوزه فعالیت های دانش بنیان برای ماه بهمن ماه 1402 در این کشور برگزار می‌گردد، به شرح ذیل ارائه می‌گردد:

لیست همایش‌های بین‌الملل برزیل در حوزه دانش بنیان در بهمن ماه 1402 به قرار ذیل می‌باشند:

1– کنفرانس بین المللی مهندسی عمران و معماری

International Conference on Civil and Architectural Engineering ( ICCAE-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICCAE/

14 تا 15 فوریه 2024 سان پائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیق و توسعه در مهندسی عمران و معماری است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به بستری ایده آل برای اشتراک نظرات و تجربیات مردم در زمینه‌های مرتبط با مهندسی عمران و معماری تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبر منتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: ایستم محل برگزاری کنفرانس: سان پائولو، برزیل مسئول تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964845 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

2– کنفرانس بین المللی کنترل، اتوماسیون، رباتیک و مهندسی بینایی

International Conference on Control، Automation، Robotics and Vision Engineering

(ICCARVE-2024)

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICCARVE/

14 تا 15 فوریه 2024 سائوپائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیق و توسعه در مهندسی کنترل، اتوماسیون، رباتیک و چشم انداز است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به یک پلتفرم ایده‌آل برای اشتراک‌گذاری نظرات و تجربیات افراد در زمینه‌های مرتبط با کنترل، اتوماسیون، رباتیک و مهندسی بینایی تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964846 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

3– کنفرانس بین المللی اقتصاد و مدیریت بازرگانی

International Conference on Economics and Business Management

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICEBM/

14 تا 15 فوریه 2024 سان پائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیق و توسعه در اقتصاد و مدیریت بازرگانی است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به بستری ایده آل برای اشتراک نظرات و تجربیات مردم در حوزه‌های مرتبط با اقتصاد و مدیریت بازرگانی تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964847 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

4– کنفرانس بین المللی محیط زیست و علوم طبیعی

International Conference on Environment and Natural Science ( ICENS-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICENS/

14 تا 15 فوریه 2024 سائوپائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیق و توسعه در محیط زیست و علوم طبیعی است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به یک بستر ایده آل برای اشتراک نظرات و تجربیات مردم در زمینه‌های مرتبط با محیط زیست و علوم طبیعی تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد. کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964848 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

5– کنفرانس بین المللی مهندسی مکانیک و هوافضا

International Conference on Mechanical and Aerospace Engineering ( ICMAE-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICMAE/

14 تا 15 فوریه 2024 سان پائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیق و توسعه در مهندسی مکانیک و هوافضا است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به یک بستر ایده آل برای اشتراک نظرات و تجربیات مردم در زمینه‌های مرتبط با مهندسی مکانیک و هوافضا تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل فرد تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964849 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

6– کنفرانس بین المللی علوم پزشکی، بیولوژیکی و دارویی

International Conference on Medical، Biological and Pharmaceutical Sciences(ICMBPS-2024)

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICMBPS/

14 تا 15 فوریه 2024 سائوپائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ارتقای فعالیت های تحقیقی و توسعه ای در علوم پزشکی، بیولوژیکی و دارویی است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به بستری ایده آل برای اشتراک نظرات و تجربیات مردم در زمینه‌های مرتبط با علوم پزشکی، بیولوژیکی و دارویی تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964850 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

7– کنفرانس بین المللی پیشرفت های اخیر در مهندسی و فناوری

International Conference on Recent Advances in Engineering and Technology (ICRAET-2024)

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICRAET/

14 تا 15 فوریه 2024 سان پائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیق و توسعه در پیشرفت های اخیر در مهندسی و فناوری است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به بستری ایده‌آل برای اشتراک‌گذاری نظرات و تجربیات مردم در زمینه‌های مرتبط با پیشرفت‌های اخیر در مهندسی و فناوری تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل فرد تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964851 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

8– کنفرانس بین المللی علوم اجتماعی و انسانی

International Conference on Social Science and Humanities ( ICSSH-2024 )

https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICSSH/

14 تا 15 فوریه 2024 سائوپائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ترویج فعالیت های تحقیقی و توسعه ای در علوم اجتماعی و انسانی است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به بستری ایده آل برای اشتراک نظرات و تجربیات افراد در زمینه‌های مرتبط با علوم اجتماعی و انسانی تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سائوپائولو، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964852 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

9– کنفرانس بین المللی علم فناوری و مدیریت

International Conference on Science Technology and Management ( ICSTM-2024 )

 https://iastem.org/Conference2024/Brazil/4/ICSTM

14 تا 15 فوریه 2024 سان پائولو، برزیل

هدف کنفرانس

هدف اصلی این کنفرانس ارتقای فعالیت های تحقیقی و توسعه ای در حوزه فناوری و مدیریت علم است. هدف دیگر ترویج تبادل اطلاعات علمی‌بین محققان، توسعه دهندگان، مهندسان، دانشجویان و متخصصان شاغل در جهان و سراسر جهان است. این کنفرانس هر ساله برگزار می‌شود تا آن را به بستری ایده‌آل برای اشتراک‌گذاری نظرات و تجربیات افراد در حوزه‌های مرتبط با فناوری و مدیریت علمی تبدیل کند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Iastem محل کنفرانس: سان پائولو، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo@iastem.org شماره سریال رویداد: ACA964853 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-01-26

10– کنگره بین المللی علوم سلولی و زیست شناسی مولکولی

International Congress on Cell Science and Molecular Biology ( IC-CSMB-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51941/IC-CSMB/?param1=51941¶m2=IC-CSMB

21-22 فوریه 2024 ناتال، برزیل

هدف کنفرانس

این کنفرانس بستری را برای متخصصان درگیر در علوم سلولی و زیست‌شناسی مولکولی فراهم می‌کند تا دانش را تبادل کنند و بینشی در مورد وضعیت هنر در فناوری، تکنیک‌ها و راه‌حل‌های کنونی در علوم سلولی و زیست‌شناسی مولکولی به دست آورند، زیرا آنها در موارد مختلف توسعه یافته و به کار می‌روند. کشورها. شرکت کنندگان شامل طیف گسترده ای از ذینفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش های صنعتی و همچنین سازمان‌های دولتی هستند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: انجمن تحقیقات جهانی محل کنفرانس: ناتال، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سریال رویداد: ACA972476 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 06-02-2024

11– کنگره جهانی فناوری اطلاعات و علوم کامپیوتر

World Congress on Information Technology and Computer Science ( WCITSC-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51940/WCITSC/

21-22 فوریه 2024 ناتال، برزیل

هدف کنفرانس

این کنفرانس بستری را برای متخصصان درگیر در فناوری اطلاعات و علوم رایانه فراهم می‌کند تا به تبادل دانش و کسب بینشی در مورد وضعیت هنر در فناوری، تکنیک ها و راه حل های فعلی در علوم رایانه که در کشورهای مختلف توسعه یافته و به کار گرفته شده اند، دست یابند. شرکت کنندگان شامل طیف گسترده ای از ذینفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش های صنعتی و همچنین سازمان‌های دولتی هستند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: انجمن تحقیقات جهانی محل کنفرانس: ناتال، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سریال رویداد: ACA972477 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 06-02-2024

12– کنفرانس بین المللی مکانیک، مواد و انرژی‌های تجدیدپذیر

International Conference on Mechanical، Materials and Renewable Energy ( ICMMRE-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51938/ICMMRE/

21-22 فوریه 2024 ناتال، برزیل

هدف کنفرانس

این کنفرانس بستری را برای متخصصان درگیر در مکانیک، مواد و انرژی‌های تجدیدپذیر فراهم می‌کند تا دانش را تبادل کنند و بینشی در مورد وضعیت هنر در فناوری، تکنیک‌ها و راه‌حل‌های کنونی در مکانیک، مواد و انرژی‌های تجدیدپذیر به دست آورند. در کشورهای مختلف. شرکت کنندگان شامل طیف گسترده ای از ذینفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش های صنعتی و همچنین سازمان‌های دولتی هستند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: انجمن تحقیقات جهانی محل کنفرانس: ناتال، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سریال رویداد: ACA972479 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 06-02-2024

13– کنفرانس بین المللی تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحقیقات عملیات

International Conference on Business Analytics and Operations Research ( ICBAOR-2024 )

http://worldresearchsociety.com/Conference/51937/ICBAOR/

21-22 فوریه 2024 ناتال، برزیل

هدف کنفرانس

این کنفرانس بستری را برای متخصصان درگیر در تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحقیقات عملیاتی فراهم می‌کند تا به تبادل دانش و کسب بینشی در مورد وضعیت هنر در فن آوری، تکنیک ها و راه حل های فعلی در تجزیه و تحلیل کسب و کار و تحقیقات عملیاتی بپردازند که در موارد مختلف توسعه یافته و به کار گرفته شده اند. کشورها. شرکت کنندگان شامل طیف گسترده ای از ذینفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش های صنعتی و همچنین سازمان‌های دولتی هستند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: انجمن تحقیقات جهانی محل کنفرانس: ناتال، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سریال رویداد: ACA972480 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 06-02-2024

14– کنگره سالانه حفاظت از خاک و آب

Annual Congress on Soil and Water Conservation ( ACSWC-2024 )

 http://worldresearchsociety.com/Conference/51936/ACSWC

21-22 فوریه 2024 ناتال، برزیل

هدف کنفرانس

این کنفرانس بستری را برای متخصصان درگیر در حفاظت از خاک و آب فراهم می‌کند تا به تبادل دانش و کسب بینشی در مورد وضعیت هنر در فناوری، تکنیک ها و راه حل های فعلی در حفاظت از خاک و آب که در کشورهای مختلف توسعه یافته و به کار گرفته شده اند، دست یابند. شرکت کنندگان شامل طیف گسترده ای از ذینفعان از پژوهش و دانشگاه، بخش های صنعتی و همچنین سازمان‌های دولتی هستند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: انجمن تحقیقات جهانی محل کنفرانس: ناتال، برزیل شخص تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDcontact@worldresearchsociety.com شماره سریال رویداد: ACA972481 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 06-02-2024

15–  کنفرانس بین المللی علوم دریایی و آبزی پروری (ICMSA-2024)

International Conference on Marine Science and Aquaculture ( ICMSA-2024 )

 https://universal-conference.com/Conference/45297/ICMSA/

21-22 فوریه 2024 فورتالزا، برزیل

هدف کنفرانس

این موضوع اهمیت جهانی دارد و به ویژه مهم است، جایی که خدمات اکوسیستم دریایی نقش مهمی در توسعه اجتماعی-اقتصادی، صنعت آبزی پروری و امنیت غذاهای دریایی ایفا می‌کند. برنامه کنفرانس به گونه‌ای طراحی می‌شود که شامل مقالاتی در مورد غلبه بر چالش‌ها از طریق راه‌حل‌های نوآورانه باشد. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Universal Research Cluster محل کنفرانس: Fortaleza، برزیل فرد تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo.universalconference@gmail.com شماره سریال رویداد: ACA986826 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 2024-02-06

16– کنفرانس بین المللی آخرین تحقیقات و توسعه پزشکی

International conference on latest Medical research and Development ( ICMRD-2024 )

https://universal-conference.com/Conference/45293/ICMRD

21-22 فوریه 2024 فورتالزا، برزیل

هدف کنفرانس

هدف آن گردآوری دانشمندان برجسته دانشگاهی، محققان و محققان پژوهشی برای تبادل و به اشتراک گذاشتن تجربیات و نتایج تحقیقات خود در مورد همه جنبه‌های مطالعات انگلیسی و آمریکایی است. همچنین یک پلت فرم بین‌رشته‌ای برتر برای محققان، پزشکان و مربیان فراهم می‌کند تا جدیدترین نوآوری‌ها، روندها و نگرانی‌ها و همچنین چالش‌های عملی و راه‌حل‌های اتخاذ شده در زمینه‌های جدیدترین تحقیقات و توسعه پزشکی را ارائه و بحث کنند. مقالات پژوهشی ارسال شده در مجله معتبرمنتشر خواهد شد.

کنفرانس سازماندهی شده توسط: Universal Research Cluster محل کنفرانس: Fortaleza، برزیل فرد تماس برای رویداد: هماهنگ کننده کنفرانس ایمیل تماس IDinfo.universalconference@gmail.com شماره سریال رویداد: ACA986830 آخرین مهلت ارسال مقاله تحقیقاتی: 06-02-2024

انتهای پیام

بدون دیدگاه

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *